۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۲

هرجوری دوست داری ببین

یه نجار درخت رو میز و صندلی می بینه
یه هیزم شکن هیزم می بینه
یه قصاب یه کنُده برا مغازه اش
و یه پرنده یه خونه ی بزرگ...

نمیگم چطور به  درخت نگاه کن
فقط میگم اون یه درخته...

و تو باور نمی کنی...