۱۳ خرداد، ۱۳۹۲

روز مبادا...

وقتی تو نیستی
نه هست های ما
چونانکه بایدند
نه بایدها…

مثل همیشه آخر حرفم
وحرف آخرم را
با بغض می خورم

عمری است
لبخندهای لاغر خود را
دردل ذخیره می کنم:
باشد برای روز مبادا!


اما
در صفحه های تقویم
روزی به نام روز مبادا نیست

آن روز هرچه باشد
روزی شبیه دیروز
روزی شبیه فردا
روزی درست مثل همین روزهای ماست
اما کسی چه می داند؟
شاید
امروز نیز روز مبادا
باشد!

وقتی تونیستی
نه هست های ما
چوانکه بایدند
نه بایدها…

هرروز بی تو
روز مباداست
 
از: قیصر امین پور