۰۹ خرداد، ۱۳۹۲

تگ در عنوان: حالا مثلن که چی؟

نگا می کنی به زندگیت
یه دوراهی بزرگ...
البته...
همچین بزرگ هم نیست
چرا الکی استرس بدی به خودت؟!
چرا الکی هیجان انگیزش می کنی؟

دوباره:

یه دوراهی جلوته
که اگه راستش رو بخوای فرقی هم نداره کدوم رو انتخاب کنی.
جفتش یه عنه...

یکیش رو انتخاب می کنی و می ری.
همین.

فرق این راه با اون راه چیه؟

بازم اگه راستش رو بخوای توی این راه  بیشتر گُه هست...
با خودت لج کردی...