۲۴ شهریور، ۱۳۹۲

مشکل از شما - حل کردن از ما

می دونید بهترین متد حل مشکل چیه؟

همون متدی که تجویز می کنه که برای کنترل شهوت توی دانشگاه ها از کافور توی غذا استفاده کنید