۲۸ دی، ۱۳۹۱

نامت هرچه می خواهم است

به جای نامت در گوشی همراهم
... می گذارم

تا بتوانم جای خالی ات را
با نام هر چه که زیباست

پُر کنم...

بدون تکرار ...
بدون انتظار ...