۲۱ خرداد، ۱۳۹۱

نقاشی

مرزها
   هر چقدر که طولانی باشند
      برای من و تو
         فقط یک خط هستند
پس پاک کن را بردار
   کنارم بیا
      تا با هم
         یک نقاشی جدید بکشیم

و از روی لباس هایمان
     نقطه ها را پاک کنیم

...

برای من 
    فقط یک مرز باقی بماند کافی ست
          مرز لب شمالی و جنوبی ات
              وقتی که می خندی

...