۰۷ خرداد، ۱۳۹۱

نشتی جات

یکی از برنامه های چشم انداز هفتصد صفحه ای صدا  و سیما اینه که به هیچ وجه هیچ آلتی توی تلویزیون نمایش داده نشه.
حتی آلت موسیقی!

به این(اشاره به چیزی خاص) برکت قسم