۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۱

کیمیاگری

خنده ات
آب می شود
وقتی با هیدروژن ترکیبش کنی

هرجوری نگاه می کنم
زندگی ام گره خورده به لبخندت
چه ساده یا چه مرکّب

بی هوا رهایم نکن
تشنه ام نگذار


.