۲۲ اسفند، ۱۳۹۰

به احترام شعرهایی که اینجا قدم می زنند...

هجوم واژه ها برای از تو گفتن بی معنی ست
انتخاب با من است
و من همیشه برایت
بی تاب ترین ها را انتخاب می کنم

واژه ها درکم می کنند
خاطرات هم همینطور

اما زمان حسادت می کند
سر و ته با تو بودنم را زود هم می آورد
و قصه ی روزهای بی تو را کش می دهد

شک ندارم که با تو 
می توانم سفر کنم
به هر بُعدی که بخواهم
به جریان سیال خیال
به همیشه ی یک احساس

بگذار زمان عقده هایش را تا می تواند بالا بیاورد

تلاشت را کنار بگذار
بدون جنگ پیروزیم------------
پ.ن:
عنوان از علی اسداللهی