۲۷ خرداد، ۱۳۹۰

smart phone

هواسم نبود نشستم رو موبایلم
دقیقن داشت اونجایی که نباید، می رفت
از زیرم در آوردمش دیدم نوشته :
ابتدا کلید ستاره را فشار دهید.