۰۱ خرداد، ۱۳۹۰

خلقت

تمام بدبختی هایمان از آنجا آغاز می شود
که انرژی از بین نمی رود
و تنها از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود
و کودکی که حوصله اش سر رفته از تنهایی
و خلقت آغاز می شود
...
آنقدر بساز و خراب کن
تا بزرگ شوی

----
فروردین 90