۳۱ خرداد، ۱۳۹۰

I can speak english

نمی دونم این ترکه چه اصراری داره بامن و دوستم انگلیسی صحبت کنه وقتی همه مون ترکی استانبولی می فهمیم.
دوتا بلوک جدید شروع کردن به کار
از رییس می پرسم که این بلوک ها رو کی کنترل می کنه؟
از دور صدام می کنه (در حالی که با انگشتش به خودش اشاره می کنه) :
memet bey, memet bey, you... you
 
 :|