۱۵ بهمن، ۱۳۸۹

هنرا چن تا بودن؟ آخریش به علاوه ی یک

خوب سرچ کردن در اینترنت یک هنر است که می تواند گاهی زندگیتان را تحت تاثیر قرار دهد.
باور کنید.
.