۱۰ بهمن، ۱۳۸۹

دیالوگ ۲

ترینیتی:
شش ساعت پيش به مِرُوينجين گفتم که حاضرم براي تو هر چيزي رو بدم.
مي دوني توي اين ۶ ساعت چه چيزي تغيير کرده؟
نئو:
   نه
ترینیتی:
هیچ چیز...

انقلاب های ماتریکس
دقیقه ی چهل و هشت