۲۲ آذر، ۱۳۸۹

مثنوی کودکی

در زمان های قدیم
شـ.ــاه تیر اندازی می کرد
فــ.ـــ.ـرح طناب بازی می کرد
شـ.ــاه می گفت بسه دیگه
فــ.ـــ.ـرح می گفت ده تا دیگه:
۱
۲
۳
۴
...