۰۹ آذر، ۱۳۸۹

سایه

آفتابشان اوریب می تابد

وگرنه سایه های بلند

متعلق به آدم های بزرگی نیستند.

-

پ.ن: از دوست عزیز تازه یافته ای به نام محمد که خوشحالم از آشناییش

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo