۱۲ آذر، ۱۳۸۹

دیالوگ - یک

- خدا عاشق خشونته
- تا حالا متوجه نشده بودم
- مطمئنم که شده بودی
زياد بودنش چه دليل ديگه‌اي مي تونه داشته باشه؟
در وجود ماست
چيزي كه هستيم
ما جنگ راه مي ندازيم، قرباني‌ها رو مي سوزونيم
قتل و غارت مي كنيم
گوشت برادرهامون رو هم مي خوريم
و چرا؟ چون خدا به ما خشونت داده كه به اسم اون جنگ راه بندازيم

Shutter Island
Martin Scorsese