۰۷ آذر، ۱۳۸۹

چشاتو درویش کن :))

همیشه وقتی تو خیابون با یه دختر راه می رم به زل می زنم به صورت مردایی که از جلو میان. خیلی اتفاق های جالبی می افته.
خیلی حالت های جالبی می بینم:
۱- بعضی ها یه نگا بهم می کنن و تا می بینن نگاشون می کنم سرشون رو می ندازن پایین یا اینور و اونور رو نگا می کنن (آخی... نازی...)
۲- بعضی های دیگه اول یه نگا به دختره می کنن و بعد یه نگا به من می کنن و تا می بینن که نگاشون می کنم دوباره اینور اونور رو دید می زنن.(حواسشون نبوده دیگه :)) )
۳- بعضی ها هم یه نگاهی به من می کنن یه نگا به دختره بعد دوباره یه نگاهی به من می کنن و بعد این ور و اونور رو نگا می کنن (احتمالن تو فکرشون مقایسه می کنن که من و اون دختره به هم میایم یا نه)
۴- بعضی ها هم که اصلن نگا نمی کنن به آدمای روبرو... (کلن تو باغ نیستن :دی )
۵- ولی از همه وقیح تر آدمایی هستن که اصلن به تخــ.ــمشون هم نیست که نگاش می کنی. از اول تا وقتی از جلوش رد شی زل می زنه به دختره (دیـــوثن دیگه)
-پ.ن:
اصلن برام مهم نیست که به دختر بغل دستیم نگاه بکنن یا نه :))
=-=-=-=-=
Powered by Blogilo