۰۵ فروردین، ۱۳۹۲

به خداشناسی رسیده بود

درحالی که سیگار گوشه ی لبش بود و با یه پیکان داغون با ۱۰۰ تا بین ماشینا ویراژ میداد می گفت:
مشکل راننده های ما اینه که کسی راه مستقیم خودش رو نمی ره...

.