۲۰ اسفند، ۱۳۹۱

مغزِ چیزدار یا چیزِمغزدار... مسئله این است

به این نتیجه رسیدم که چیزمون هم مغز داره
چون وقتی در خونه رو باز می کنی می فمه که به دستشویی نزدیکی و یه دفعه شروع می کنه به فشار آوردن

پ.ن:
از دوست عزیزم! تشکر می کنم برای تیترچیزداری که پیشنهادداد :دی