۲۲ تیر، ۱۳۹۱

این است زندگی

به زندگیم نگا می کنم
به کارم
به دوستام
به همه چیم

فقط می تونم یه جمله به خودم بگم
اینکه :

«واقعن دارم چه گـُهی می خورم؟؟؟؟ »

....