۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۱

سهمیه

تمام اونایی که صبح اول صبح که می خوان برن سر کار  بدون صبحونه خوردن اولین کاری که از در خونه میان بیرون انجام می دن اینه که یه نخ سیگار روشن می کنن بدونن که یه پک باهاشون شریکم
هر جای دنیا که می خوان باشن