۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

جنگ جنگ تا پیروزی

با هر توانی که می تونی
با هر چیزی که از بین می برتت
با هر کسی که جلوت می ایسته و می خواد نابودت کنه
باید تا آخرین نفس مبارزه کنی

اینو از جنگ تخم مرغ ها
وقتی داشتم نیمرو می پختم فهمیدم

.