۲۸ مهر، ۱۳۹۰

یک شعر تازه دارم شعری برای دیوار

...
ای منتهای حس عجیب دوباره ام
در قهقرای فلسفه، امیدواره ام

بین هزار آیه ی شیطانی زمین
آری ترین نتیجه ی هر استخاره ام

دل دادی و دوباره گرفتی؟! نشد نشد
انگار من در این جریان هیچ کاره ام

وقتی نگاه نیست به جایی نمی رسم
دوری، و مبتلا به شکست است چاره ام

با شوق محض یکسره سو سو زدم ولی
افتاد از آسمان تو امشب ستاره ام
...

مهر ۹۰

------------
پ.ن :
شعر عنوان از حسین منزوی ست :
یک شعر تازه دارم شعری برای دیوار
شعری برای بختک شعری برای آوار
...
.