۲۹ شهریور، ۱۳۹۰

...

آخرین باری که اینهمه بغض کردم
هنگامی بود که در بم زلزله آمده بود
گسل خاطراتت
درست زیر بغضم
دهان باز کرد
...