۰۷ بهمن، ۱۳۸۹

پیامک وارده

اولین بیـ.ـضه بند در سال ۱۸۴۷ در بازی کریکت استفاده شد.
اولین کلاه ایمنی در سال ۱۹۴۷ استفاده شد.

یعنی صد سال طول کشید تا مردها بفهمند که مغرشون هم به اندازه ی تخــ.ــم شون مهمه.

.