۲۷ مرداد، ۱۳۸۹

دم خروس و قسم حضرت عباس

حرف خدایی رو که میگه "همدیگر رو ببخشید" و "از اشتباهات هم بگذرید" باید باور کنیم...
خدایی که خودش فقط به خاطر یه میوه ما رو از بهشت انداخت بیرون...