۱۷ مرداد، ۱۳۸۹

ادب و ادبیات

ادب دشمن ریشه دار ادبیات است.
همانا یکی از زیباترین بخش های ادب هر قومی فحش ها و بی ادبی های آنهاست.

-
پ.ن: لقمان دشمن ادبیات است.