۳۱ خرداد، ۱۳۸۹

اینجا ایران است

یکی از اشتباهات فاحشی که در ایران شده و می شه اینه که چراغ های راهنمای دوطرف چهارراه رو اشتباه نصب می کنن.
یعنی اونایی که اینور خیابون هستن به چراغ اونوری ها نگاه می کنن که کی زرد می شه و راه می افتن و اونوری ها به چراغ اینوری ها...
خوب اینم یه قابلیته به هر حال