۰۱ تیر، ۱۳۸۹

ترکش کامل شد و شکست

تصور کنید مردی رو که داره با بچه بازی می کنه
شوخی شوخی برا بچه بغض می کنه
و بغض چن ساله اش با همین شوخی می شکنه و شروع می کنه به اشک ریختن