۰۷ تیر، ۱۳۸۹

بی خود بت چین نشده

آلـ.ـت جمـ...   ـعی تو پریـ... ـشان... کـُ .... ـنی...
وای و به حا... لِ دل شیـ ..   دا... یِ.... من...