۲۶ خرداد، ۱۳۸۹

چه می شه کرد؟

ما آدم ها چقدر راحت از آدم های دیگه دست برمیداریم...
حداقل اخم هم نمی کنیم هنگام دوستی که راحت تر فراموش بشیم.
آدمیم دیگه