۰۵ تیر، ۱۳۹۱

نزول خور

نبودن هایت را که از بودن هایت کم می کنم
هنوز بدهکارت باقی می مانم
...
تا کجای این معامله باید سر بروم
وقتی طرف دوم آن مجهول است