۲۵ بهمن، ۱۳۸۹

خودت بمال پیش از آنکه به تو بمالند

- اون پماد چیه دستت؟
-- بواسیر دارم. دکتر گفته هر روز استفاده کن. مجبورم بزنم
- اینا همش بهانه ست...