۲۶ دی، ۱۳۸۹

زمستووووووووون

چرا بـــــــــــــــــــــــــــــــــرف پــــــــــــــــــــــــــــارو می کنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟
قشنگه که؟؟؟؟