۲۲ دی، ۱۳۸۹

پروژه ی فونت رایگان پارسی


می گم احیانن ما نخوایم شما فونت فارسی بسازید کی رو باید ببینیم؟
حداقل برای مثال زدن یه کلمه ی فارسی هم می نوشتین بد نبود
از این جور جاها می شه فهمید که کثافت کل مملکت رو گرفته :))