۰۴ دی، ۱۳۸۹

دیالوگ ها - ۱

توی شرکت نشستیم و داریم نقشه ها رو تکمیل می کنیم

یکی از این خانومای محترم از دوستم پرسید:

- آقای مهندس برش رو از کجا شروع کنم.

مهندس هم که لم داده بود رو صندلی و پاهاش رو باز کرده بود و سرش رو چسبونده بود به صندلی با یه اشاره ی سر گفت:

- از پایین شروع کن...

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo