۳۰ شهریور، ۱۳۸۹

می چرخم و می رقصم و می نوشم از این جام...

پروانه ای که دور شمع می گرده برای من هیچ فرقی با مگسی که دور گـه می گرده نداره
جفتشون دور عشقشون می گردن