۳۰ خرداد، ۱۳۸۹

داریوش

- "گیرم که در باورتان به خاک نشستم
- و ساقه هایم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است....
- با ریشه چه می کنید؟..."

نفت می ریزیم پاش