۱۲ بهمن، ۱۳۹۱

زن در زندگی و رانندگی

وقتی مردا رانندگی می کنن زنا باید کنارشون باشن
بعد هی بهشون برسن
چایی بدن
سیقار آتیش بزنن براش
و...

اصولن توی زندگی هم باید همیشه فکر کنن که مرد در حال رانندگیه
راندنِ زندگی مثلن

همونقدر باید هواش رو داشته باشن که حین رانندگی

بعله